ಇನ್ ಸ್ಟಾಲ್ಲೇಷನ್ ಕಲೆ- ಎಚ್.ಎ.ಅನಿಲ್ ಕುಮಾರ್

೧೬-೧೧-೨೦೦೯ ರಂದು ವೆಂಕಟಪ್ಪ ಕಲಾಗ್ಯಾಲರಿಯಲ್ಲಿ ಕಲಾ ವಿಮರ್ಶಕರಾದ ಎಚ್.ಎ.ಅನಿಲ್ ಕುಮಾರ್ ರವರು ನೀಡಿದ ಉಪನ್ಯಾಸದ ಧ್ವನಿಗ್ರಹಣ

Leave a comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.