ಪಾಡ್ ಕಾಸ್ಟ್|Podcast

ಇನ್ ಸ್ಟಾಲ್ಲೇಷನ್ ಕಲೆ- ಎಚ್.ಎ.ಅನಿಲ್ ಕುಮಾರ್

Posted by on Feb 13, 2012 in ಪಾಡ್ ಕಾಸ್ಟ್|Podcast | 0 comments

೧೬-೧೧-೨೦೦೯ ರಂದು ವೆಂಕಟಪ್ಪ ಕಲಾಗ್ಯಾಲರಿಯಲ್ಲಿ ಕಲಾ ವಿಮರ್ಶಕರಾದ ಎಚ್.ಎ.ಅನಿಲ್ ಕುಮಾರ್ ರವರು ನೀಡಿದ ಉಪನ್ಯಾಸದ ಧ್ವನಿಗ್ರಹಣ

Read More