ಲೇಖನಗಳು|‌Articles

Child Art & Education : Navya A

Posted by on Jun 2, 2011 in ಲೇಖನಗಳು|‌Articles | 0 comments

“You must train your children to their studies in a playful manner and without any air of constraint with the further object of discerning more readily the natural bent of their respective characters”- Plato The development of a child into an adult, the simultaneous growth and development that the child is subject to in the formal educational spectrum is very important. Education, in fact, is not separable from our social policy as a whole, with this aspect in mind and holding all the other gathered information in chapters 1 and 2 one fall backs to the question of – The Place of Art in...

Read More

ದಕ್ಷಿಣ ಪಿನಾಕಿನಿ ನದಿಯ ನಕ್ಷೆನಡೆ ಮತ್ತು ನೈಸರ್ಗಿಕ ಸಮೀಕ್ಷೆ

Posted by on May 20, 2011 in ಲೇಖನಗಳು|‌Articles | 0 comments

ದಕ್ಷಿಣ ಪಿನಾಕಿನಿ ನದಿಯ ನಕ್ಷೆನಡೆ ಮತ್ತು ನೈಸರ್ಗಿಕ ಸಮೀಕ್ಷೆ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದ ಶ್ರೇಷ್ಠ ನದಿಗಳಲ್ಲಿ ದಕ್ಷಿಣ ಪಿನಾಕಿನಿ ನದಿಯೂ ಒಂದು. ಈ ನದಿಯ ಮೂಲ ನಂದಿ ಪರ್ವತ ಶ್ರೇಣಿ, ನಂದಿ ಪರ್ವತದಲ್ಲಿ ಪಂಚ ನದಿಗಳಾದ ಪಾಲಾರ್ ನದಿ, ಪೆನ್ನಾರ್ ನದಿ, ಅರ್ಕಾವತಿ ನದಿ, ಉತ್ತರ ಪಿನಾಕಿನಿ ಮತ್ತು ದಕ್ಷಿಣ ಪಿನಾಕಿನಿ ನದಿಗಳು ಹುಟ್ಟುತ್ತವೆ. ಉತ್ತರಕ್ಕೆ ಹರಿಯುವ ಉತ್ತರ ಪಿನಾಕಿನಿ ನದಿಯು ಚಿತ್ರಾವತಿ ನದಿಯೊಂದಿಗೆ ಕೂಡಿ ಪೆನಗೊಂಡ ಹಾದಿಯಾಗಿ ಆಂಧ್ರಪ್ರದೇಶದ ರಾಮಸಮುದ್ರವನ್ನು ಸೇರುತ್ತದೆ. ಮತ್ತು ದಕ್ಷಿಣ ಮುಖವಾಗಿ ದಕ್ಷಿಣ ಪಿನಾಕಿನಿ ನದಿಯು ತಮಿಳುನಾಡಿನೆಡೆಗೆ ಹರಿದು ಬಂಗಾಳ ಕೊಲ್ಲಿಯನ್ನು ಸೇರುತ್ತದೆ. ಪುರಾಣಗಳ ಪ್ರಕಾರ ನಾರದ ಮಹರ್ಷಿಯು ದಕ್ಷಿಣ ಪಿನಾಕಿನಿ ನದಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ನಾನ ಮಾಡಿದರು ಎಂಬುದನ್ನು ಶನೇಶ್ವರ ಕಲ್ಯಾಣ ಎಂಬ ಪೌರಾಣಿಕ ಕಥೆಗಳಲ್ಲಿ...

Read More